Opšti uslovi prodaje i isporuke

OPŠTE ODREDBE

 1. Ovi opšti uslovi prodaje (u daljem tekstu: Uslovi), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci niže opisanih
  proizvoda (u daljem tekstu Ugovor) koje „Binis“ d.o.o. Banja Luka, Jovana Bijelića bb (u daljem tekstu: „Binis“)
  sklapa sa svojim kupcima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.
 2. „Binis“ će ove Uslove, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na svojim web stranicama, te će iste učiniti
  dostupnim drugoj ugovorenoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
 3. Temeljem ovih uslova „Binis“ nastupa kao proizvođač i prodavac transportnih betona, kanalizacionih sistema-šahtova, betonskih cijevi, betonskih ploča, betonskih ivičnjaka i ostalih proizvoda od betona (u daljem tekstu
  proizvodi) prema zahtjevu kupca.
 4. Na osnovu ovih Uslova kupcem se smatra svaka ona osoba čiju narudžbu je „Binis“ prihvatio.

PONUDA I SKLAPANJE UGOVORA

 1. Ponude koje „Binis“ daje nisu obavezujuće i ne stvaraju obavezu na strani „Binis“-a, posebno u pogledu cijene,
  rokova isporuke i sl. osim ukoliko izričito nije drugačije navedeno. U slučaju obavezujuće ponude, Ugovor se
  smatra sklopljenim na dan kada je kupac takvu ponudu prihvatio.
 2. Narudžbe proizvoda vrše se bilo pisanim putem bilo usmeno, a u kojem slučaju ovlašteni radnik „Binis“-a
  sačinjava odgovarajuću zabilješku o takvoj narudžbi.
 3. Predmet prodaje i isporuke proizvoda koje bi „Binis“ trebao izvršiti, biće isključivo definisan prihvatanjem i/ili
  potvrdom narudžbe kupca.
 4. „Binis“ zadržava pravo da ne prihvati narudžbu kupca i to isključivo iz objektivnih i ozbiljih razloga, a o čemu će
  najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema narudžbe pismenim putem izvjestiti kupca.
 5. Ugovor se smatra sklopljenim na dan kada je „Binis“ prihvatio i potvrdio narudžbu kupca.
 6. Sva prodaja i isporuka proizvoda će se vršiti prema ovim uslovima, osim ukoliko nešto drugo nije posebno
  ugovoreno s određenim kupcem.

CIJENE I OBRAČUN

 1. Cijena proizvoda se obračunava prema cjenovniku važećem na dan davanja obavezujuće ponude, odnosno
  prihvatanja narudžbe kupca od strane „Binis“-a.
 2. U veleprodajnom cjenovniku cijene su navedene bez PDV-a.
 3. „Binis“ je ovlašten da izmjeni cijene navedene u cjenovniku u skladu sa tržišnim uslovima. Takav cjenovnik će
  biti dostupan kupcima na uobičajen način. Izmjene cjenovnika neće uticati na sklopljene Ugovore.
 4. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, sve cijene su izražene fco fabrika „Binis“, utovareno.
 5. Kupcu će se obračunati samo stvarno isporučene količine proizvoda na osnovu uredno potpisane otpremnice.
  Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 20 KM/kom (bez uračunatog PDV-a). Ukoliko su palete vraćene
  neoštećene u roku od 90 dana od dana isporuke, „Binis“ će kupcu vratiti iznos plaćen na ime paleta.

ISPORUKA PROIZVODA

 1. Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u obavezujućoj ponudi, odnosno prihvatu narudžbe. Uobičajeni rokovi
  isporuke proizvoda su 7-14 dana ukoliko proizvoda nema na skladištu, a ukoliko su proizvodi na skladištu
  uobičajeni rok isporuke je 2-4 dana.
 2. Ukoliko kupac prije preuzimanja proizvoda iz bilo kojih razloga odustane od narudžbe, dužan je „Binis“-u
  nadoknaditi štetu u iznosu 10% ukupne vrijednosti naručenih, a neisporučenih proizvoda.
  Isporukom proizvoda, obaveza „Binis“-a se smatra izvršenom.

PLAĆANJE PROIZVODA

 1. Sva plaćanja za isporučene proizvode se vrše na način i u rokovima određenim Ugovorom.
 2. Za zakašnjela plaćanja „Binis“ će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu, ukoliko nije drugačije
  dogovoreno.
 3. Ukoliko je kašnjenje u plaćanju duže od 30 dana od dana dospjeća, kupcu će se ispostaviti opomena.

GARANCIJE

 1. „Binis“ garantuje za kvalitet svojih proizvoda.
 2. Na zahtjev kupca, „Binis“ će kupcu dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvalitetu i usaglašenosti
  isporučenih proizvoda prema važećim propisima i standardima.
 3. Garancija na proizvode „Binis“-a iznosi 2 godine od dana isporuke.

REKLAMACIJE KUPCA

 1. Kupac je dužan provjeriti podatke navedene na otpremnici i to odmah prilikom prijema robe. Kupac je dužan u
  roku od 3 dana od dana isporuke dostaviti „Binis“-u pisani prigovor za sve vidljive nedostatke proizvoda, a za
  skrivene nedostatke proizvoda u roku od 14 dana od isporuke.
 2. Prigovori izvan navedenih rokova neće biti uvaženi.
 3. Neznatne razlike u boji istovrsnih proizvoda betonskih ploča, te sitne razlike u strukturi, kao i iscvjetavanje, nisu
  predmet reklamacije, jer ne utiču na kvalitet proizvoda. Iscvjetavanje je rezultat hemijskog procesa usljed kojeg
  dolazi do oslobađanja nevezanog krečnjaka, a koji se pod uticajem normalnih vremenskih prilika ispiru i nestaju,
  prema evropskom standardu EN 1338, EN 1339, EN 1340 ne smatra se nedostatkom.

POVRAT ROBE

 1. Povrat proizvoda se odobrava za proizvode u svom originalnom pakovanju. U protivnom, isti neće biti preuzeti.
 2. Prilikom povrata kupac mora predočiti otpremnicu sa navedenim vrstama proizvoda i količinama.

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovih Uslova ugovorene strane se
  obavezuju rješavati sporazumno, a ukoliko nije moguće nadležan je Osnovni sud u Banjoj Luci.
 2. Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01.01.2010. godine.